Δήμος Αιγιαλείας

Προσκλήσεις ΕΠΖ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας» με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και συμπληρώ-θηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/ 2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/ 30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, του άρθρου 10 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕ-ΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνε-πειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιο-ρισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ/55/11-3-2020), καθώς και…

Skip to content