Δήμος Αιγιαλείας

Προσλήψεις

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 17962/24-4-2024 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 104 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 103 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 104 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 103 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 104

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΡΙΘ. 34531/03-8-2023 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Skip to content