Δήμος Αιγιαλείας

ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Αιγιαλείας συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον, εκπονεί
Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) με χρηματοδότηση του Πράσινου
Ταμείου, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησης
καθαρών μορφών μετακίνησης. Ως Σ.Φ.Η.Ο. ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως
προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων
στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους Δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων.
Η κατάρτιση των ΣΦΗΟ αφορά σε χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης σε:
• Υφιστάμενους υπαίθριους ή στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης
• Υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενης στάθμευσης
(πολεοδομικά κέντρα των δήμων, περιοχές αυξημένης επίσκεψης, πυκνοδομημένες
αστικές περιοχές)
• Νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους στάθμευσης ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης
που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο
• Τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών
συγκοινωνιών
• Χώρους εξυπηρέτησης τουριστικών λεωφορείων και οχημάτων τροφοδοσίας
• Υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-
ΤΑΞΙ
• Χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ
Βάσει της ερμηνευτικής εγκυκλίου για την εφαρμογή των τεχνικών οδηγιών για τα Σ.Φ.Η.Ο.,
κρίνεται απαραίτητη η εμπλοκή των φορέων και των πολιτών στα στάδια εκπόνησης του
σχεδίου με σκοπό την αποτελεσματικότερη και με όρους ‘διαφάνειας’ επιλογή των
κατάλληλων σημείων για τη χωροθέτηση των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Για το λόγο αυτό σας καλούμε να συμμετάσχετε στην παρακάτω έρευνα η οποία περιλαμβάνει:

  1. Ιεράρχηση υποπεριοχών – κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία
    χωροθέτησης με τη μέθοδο της πολυκριτηριακής Ανάλυσης (βλέπε αρχείο excel για
    συμπλήρωση και αρχείο pdf με οδηγίες συμπλήρωσης)
  2. Αξιολόγηση του βέλτιστου σεναρίου ανάπτυξης των υποδομών φόρτισης σε ορίζοντα
    τριετίας μέσω της συμπλήρωσης σχετικής έρευνας στο σύνδεσμο παρακάτω https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWppM0iSezBNE6dXsO39wCKYbWEy0V16mN
    EFYlvdVMytezqQ/viewform?usp=sf_link

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΡΧΕΙΟ EXCEL ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Skip to content