Δήμος Αιγιαλείας

ΔΕΥΑ

Πρόεδρος ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος.

Αντιπρόεδρος:

Διοικητικό Συμβούλιο:

Δήμαρχος – Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή (στη θέση του μέλους) την Μαρία Γιδά
 2. Διαμάντω Βασιλακοπούλου, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ντίνο.
 3. Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου, με αναπληρώτρια την Μαρία Τσουκαλά.
 4. Μαρία Σταυροπούλου, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο.
 5. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Καλαμίδα.
 6. Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, με αναπληρωτή τον Ευστράτιο Βαρδάκη.
 7. Βασιλική Ψυχράμη, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Γκρέμου.
  Δημότες –δημότισσες
 8. Θεοφάνης Σταυρόπουλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Παγώνη.
 9. Ελένη Κωσταρίδη, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα (Τούλα) Σταυροπούλου.
  Εκπρόσωπος περιβαλλοντικού φορέα
 10. Δημήτριος Παπαγεωργίου, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου.
  Εκπρόσωπος εργαζομένων
 11. Φώτιος Σωτηρόπουλο, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Γεωργόπουλο.
Skip to content