Δήμος Αιγιαλείας

ΔήμαρχοςΔημήτρης Καλογερόπουλος

Δήμαρχος Αιγιάλειας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

Έχει διατελέσει:

 • Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης Δυτικής Ελλάδος
 • Γενικός Γραμματέας και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας των Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος
 • Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Τοπικής Ένωσης Δήμων, Νομού Αχαΐας
 • Μέλος της Επιτροπής θεσμών και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
 • Δήμαρχος Συμπολιτείας. Ο μοναδικός Καποδιστριακός Δήμαρχος στο Δήμο Συμπολιτείας. Την τρίτη τετραετία εκλέχθηκε από την πρώτη Κυριακή πετυχαίνοντας ποσοστό 72% σε επιβράβευση του έργου του

Σήμερα:

 • Δήμαρχος Αιγιαλείας
 • Πρόεδρος της Επιτροπής ΕΣΠΑ ΚΕΔΕ Ελλάδος
 • Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής Ε.Δ.Ε.Υ.Α.Α Ελλάδος
 • Πρόεδρος Δημοτικών Επιτροπών και Διαγωνισμών του Δήμου Αιγιαλείας
 • Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας
 • Πρόεδροςτου Δ.Σ. Γατείου Κληροδοτήματος Αίγιο Αχαϊας
 • Πρόεδρος του “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΥ-ΠΕΡΠΕΙΟΥ” Ιδρύματος Αίγιο Αχαϊας
 • Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίαςκαι Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού Κόλπου “Ο ΑΡΙΩΝ”
 • Γενικός Γραμματέας του Δικτύου Πόλεων “ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ”
 • Μέλοςτου Δ.Σ. Σ.ΥΔ.Ι.Σ.Α Αχαΐας
 • Μέλος της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/06
 • Μέλος του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος
 • Μέλος του Δ.Σ. Ιδρύματος Υποτροφιών “ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ”
 • Μέλος του Δ.Σ “ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.”
 • Μέλος της Επιτροπής “ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ”

Είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά.

Ο Δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του Δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Εκπροσωπεί το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος. Ορίζει τους Αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της. Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου.

Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος.Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου.Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, υπαλλήλους του Δήμου, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του Δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα του Δημάρχου ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται με τα συμφέροντα του δήμου, ο δήμαρχος υποχρεούται να απέχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί Αντιδήμαρχος ή Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος. Στις περιπτώσεις που ο Δήμαρχος εκτελεί αποφάσεις σύμφωνα με τη ρύθμιση του εδαφίου 2 του παρόντος, δεν υπέχει αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη, εφόσον αυτές δεν έχουν ακυρωθεί, ανακληθεί ή ανασταλεί. Ο Δήμαρχος δεν θεωρείται υπόλογος κατά την έννοια του άρθρου 25 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, και σε βάρος του επιτρέπεται καταλογισμός μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια.Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν και για τους Αντιδημάρχους όταν σε αυτούς ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου

Skip to content