Δήμος Αιγιαλείας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας» με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και συμπληρώ-θηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/ 2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/ 30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, του άρθρου 10 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕ-ΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνε-πειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιο-ρισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ/55/11-3-2020), καθώς και του υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουρ-γίας Τ.Α. της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τ.Α. της Γεν. Γραμματείας Εσωτερικών και οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, στις δέκα τρεις ( 13 ) ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00΄ μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60703327da5ff52cd981f79e στις 09/04/21 14:051. Μονοδρόμηση οδού Ξηρολιθίων της Κοινότητας Αιγίου της Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ του Δ. Αιγιαλείας και τοποθέτηση σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων (σχετ. απόφ. 22/21 της Κοιν. ΑΙΓΙΟΥ)2. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 115/2006 απόφασης του Δ.Σ. Αιγίου και έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου στην ιδιοκτησία Γ. Παναγόπουλου στην οδό Μ. Μπότσαρη 30 στην κοινότητα Αιγίου της Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ του Δ. Αιγιαλείας (σχετ. απόφ. 23/21 Κοιν. ΑΙΓΙΟΥ)3. Έγκριση τοποθέτησης κατόπτρου στην συμβολή των οδών Τρ. Φέτση και Επαρχιακής οδού Καμαρών – Ζήριας και τοποθέτηση πινακίδας STOP στην Κοινότητα Καμαρών της Δ.Ε. Ερινεού του Δ. Αιγιαλείας (σχετ. απόφ. 12/20 Κοιν. ΚΑΜΑΡΩΝ)4. Επιβολή χρηματικού προστίμου σε ιδιοκτήτη επιχείρησης στην παραλία Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων για αυθαίρετη κοπή και κλάδευση δένδρων (αρμυρίκια). 5. Έγκριση κοπής τριών δένδρων (κυπαρισσιών) στην οδό Ρόδων 36 στον οικισμό ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της Κοινότητας Ροδοδάφνης της Δ.Ε Συμπολιτείας του Δ. Αιγιαλείας (σχετ. απόφ. 3/21 Κοιν. ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ).6. Έγκριση κοπής δένδρου (κυπαρισσιού) στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Τεμένης της Δ.Ε ΑΙΓΙΟΥ του Δ. Αιγιαλείας (σχετ. απόφ. 19/20 Κοιν. ΤΕΜΕΝΗΣ).7. Μίσθωση ακινήτου για στάθμευση οχημάτων στην Κοινότητα Λόγγου της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δ. Αιγιαλείας ( σχετ. απόφ. 6/21 Κοιν. ΛΟΓΓΟΥ)8. Μίσθωση ακινήτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων στην ΑΛΥΚΗ Κοινότητας Αιγίου του Δ. Αιγιαλείας ( σχετ. απόφ. 1/21 Κοιν. ΑΙΓΙΟΥ).9. Έγκριση παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού για εκτός κάθετης προβολής καταστήματος με την διαδικασία της δημοπρασίας στην παραλία Συλι-βαινιωτίκων για ξαπλώστρες (σχετ. απόφ. 47/21 Κοιν. ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩ-ΤΙΚΩΝ) 10. Στην αίτηση κας Κων/νας Μουραφέτη για λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην πλατεία της Παραλίας Συλιβαινιωτίκων της Δ.Ε. Ακράτας του Δ. Αιγιαλείας (σχετ. απόφ. 45/21 Κοιν. ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ).11.Μετακίνηση ή μη κάδων απορριμμάτων στην Κοινότητα Αιγίου της Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ του Δ. Αιγιαλείας ( σχετ. απόφ. 21/21 Κοιν. ΑΙΓΙΟΥ)12.Μετακίνηση κάδου απορριμμάτων στην οδό Μενελάου 81 στην Κοινότητα Αιγίου της Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ του Δ. Αιγιαλείας (σχετ. απόφ. 20/21 Κοιν. ΑΙ-ΓΙΟΥ) Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος τηςΕπιτροπής Ποιότητας Ζωής Δημήτριος Καλογερόπουλος

Skip to content