Δήμος Αιγιαλείας

Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τέμενης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας

Για την υλοποίηση του έργου «Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τέμενης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας», συντάχθηκε και θεωρήθηκε η με αρ. 42/2020 μελέτη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας. Αφού ελήφθησαν όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, στη συνέχεια υποβλήθηκε από το Δήμο Αιγιαλείαςπρόταση για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020προσέγγιση CLLD LEADER με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.). Με την αρ. 400/CL/ΕΤΘΑ/19-03-2021 (ΑΔΑ:ΨΗΓΟ46ΜΟΒ2-Η65)  απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER το έργο εντάχθηκε στο παραπάνω πρόγραμμα με το ποσό των 250.000,00 €.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 25-01-2022 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ««ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε. με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.»,με μέση έκπτωση 23,84 %, η οποία στις 19-09-2022 υπέγραψε συμφωνητικό ποσού 190.398,69 € για την υλοποίησή του.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και ασφαλούς χώρου αναψυχής για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες που περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, πλακοστρωμένους άξονες περιπάτου εφοδιασμένους με τα απαραίτητα στοιχεία αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, καλαθάκια απορριμμάτων κ.λ.π.), δενδροφύτευση, ηλεκτροφωτισμό, γήπεδο μπάσκετ καθώς και περιφραγμένο χώρο παιχνιδιού (παιδική χαρά), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), περί του «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις εξής Υπουργικές Αποφάσεις: Υ.Α. 48165/2009 (ΦΕΚ Β’ 1690/17-08-2009), Υ.Α. 15693/2013 (ΦΕΚ 1096/ 02 -05- 2013), Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014) καθώς και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2017 για τα παιχνίδια Παιδικών Χαρών και  ΕΛΟΤ ΕΝ1177:2018 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 για τις επιφάνειες πτώσης, όπως έχουν επικαιροποιηθεί και ισχύουν, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών.

Το έργο περαιώθηκε στις 30-11-2023 και παραδόθηκε προς χρήση στη Δημοτική Ενότητα Τέμενης του Δήμου Αιγιαλείας.

Skip to content