Δήμος Αιγιαλείας

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τμήμα εκτέλεσης προϋπολογισμού,ταμείου,προμηθειών)»
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ         ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
 • Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Αιγιαλείας.
 • Την ευθύνη, το συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, όσο και προς άλλες Υπηρεσίες ή τρίτους.
 • Την υπογραφή εγγράφων γραφείου Μητρώου Αρρένων, Δημοτολογίου, εκλογικών και στρατολογικών πινάκων.
 • Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.
 • Την τήρηση αρχείων και φακέλων των ακινήτων της δημοτικής περιουσίας και των Κληροδοτημάτων του Δήμου.
 • Την αξιοποίηση διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας και των Κληροδοτημάτων του Δήμου.
 • Την περιφρούρηση της ακίνητης περιουσίας και των Κληροδοτημάτων του Δήμου.
 • Την τήρηση μηχανογραφημένου συγκεντρωτικού καταλόγου δημοτικής περιουσίας.
 • Την επιμέλεια της διαδικασίας μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση σχολικών κτιρίων και Υπηρεσιών του Δήμου κ.λπ.
 • Την τήρηση αρχείου δωρεών Κληροδοτημάτων.
 • Την εποπτεία, διαχείριση και αξιοποίηση των Κληροδοτημάτων.
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • Την εποπτεία της Εκκαθάρισης Δαπανών, των διαδικασιών πραγματοποίησης Προμηθειών, της λειτουργίας του Λογιστηρίου και εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος.

Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος των Δημοτικών
Ενοτήτων Ακράτας και Αιγείρας και συγκεκριμένα:

 • Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
 • Στη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες.
 • Στην υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων.
 • Στην συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.
 • Στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να της μεταβιβάζει
  με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τις Δημοτικές Ενότητες.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

          ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Αιγιαλείας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
 • Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων υγιεινής & ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Την ευθύνη της οργάνωσης – προγραμματισμού και έγκρισης κίνησης όλου του τροχαίου υλικού  και των οχημάτων του Δήμου Αιγιαλείας.
 • Την ευθύνη της διαχείρισης, συντήρησης και επισκευής  κάθε είδους εξοπλισμού και υλικών του Δήμου Αιγιαλείας.
 • Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου.
 • Τη μέριμνα για τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και για την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
 • Τον σχεδιασμό, εκτέλεση-επίβλεψη έργων πρασίνου και συντήρησης καλλωπιστικών δημοσίων χώρων πρασίνου και κηποτεχνίας.
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος τόσο του κ. Δημάρχου όσο και των Αντιδημάρχων κ.κ. Γεωργίου Φραγκονικολόπουλου και κ.κ. Βασίλειου Χριστόπουλου.
AGGELOPOULOS-GIORGOS

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ «ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

 

          ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

 • Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την πρόνοια απόρων και αστέγων.
 • Την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών επί των θεμάτων πρόνοιας και προνοιακών επιδομάτων.
 • Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου, του Κέντρου Κοινότητας κ.λπ.
 • Την εποπτεία θεμάτων σχετιζόμενων με ΑμΕΑ.
 • Την εποπτεία λειτουργίας των παιδικών σταθμών και την λειτουργία του ΚΑΠΗ.
 • Την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ηλικιωμένων.
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

70510198_2427290940892415_7891655549136142336_n

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ «ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

 

 

          ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Την εποπτεία κοινοχρήστων χώρων.
 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
 • Την κατάρτιση προγράμματος φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου (περισυλλογή, στείρωση, ηλεκτρονική σήμανση, εμβολιασμός, επανατοποθέτησης ή προώθηση μέσω φιλοζωικών οργανώσεων για υιοθεσία κ.λπ.).
 • Την συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία με σκοπό τη δημιουργία και λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου, καταφυγίων κ.λπ., καθώς και τη στελέχωσή τους.
 • Τον συντονισμό δράσεων ευρείας ενημέρωσης των δημοτών για θέματα που αφορούν τα αδέσποτα (π.χ. αναπαραγωγή των πληροφοριών για τα προς υιοθεσία ζώα μέσα από διαδικτυακό σύνδεσμο που θα δημιουργηθεί την ιστοσελίδα του Δήμου με ψηφιοποίηση των συνολικών στοιχείων των καταγεγραμμένων ζώων στον Δήμο.
 • Τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής θεμάτων φιλοζωίας, μέσα από ενημερωτικές εκπομπές σε ΜΜΕ και φυλλάδια.
 • Τη δημιουργία χώρων περιπάτου σκύλων.
 • Τον συντονισμό συνεργασίας με την Αστυνομία για διενέργεια ελέγχων τήρησης Νομοθεσίας ασφάλειας και ευζωίας δεσποζόμενων ζώων.
 • Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών και πιστοποιητικών των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος του κ. Δημάρχου.
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
filippatos-dimitris

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

          ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

 • Τη διαχείριση θεμάτων καθημερινότητας και εξυπηρέτησης του δημότη.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Αιγιαλείας.
 • Τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • Την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).
 • Την Πολιτική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας.
 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Υπηρεσιών και των δαπανών αυτών, μέχρι του ύψους της πάγιας προκαταβολής.                                                                                                                                                                                                                                                      Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου και συγκεκριμένα:
 
 • Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Στη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Στην υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 • Στη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.
 • Στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να της μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη Δημοτική Ενότητα.
ELEUTHERIOTHS-DHMHTRHS-306x350

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
«ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)»
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

 

 

         ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Τη μέριμνα για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, κα-θώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
 • Τη συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενημέρωση για θέματα της αρμοδιότητάς της και την παροχή κάθε αναγκαίας διοικητικής υποστήριξης για τη λειτουργία της.
 • Τη μέριμνα για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων διά βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στον Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Την κατάρτιση, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος, του τοπικού προγράμματος διά βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα διά βίου μάθησης (Ν.3879/2010, άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο.
 • Τη μέριμνα για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος διά βίου μάθησης και τη διαχείριση της εφαρμογής των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν την γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.
 • Την άσκηση των αρμοδιοτήτων λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Την εισήγηση για τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με την Σχολική Επιτροπή.
 • Τη μέριμνα για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο κάθε είδους σχολείο φοίτησης τους.
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
 • Την οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
 • Την έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
 • Τον συντονισμό της διαχείρισης και της ανάπτυξης Πανεπιστημιακών Σχολών.
 • Την εισήγηση για τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.
 • Την εποπτεία των δράσεων εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
chr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ «ΕΡΓΩΝ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

         ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

 • Την επίβλεψη και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών.
 • Την μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
 • Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
 • Την αποκλειστική ευθύνη προγραμματισμού & διαχείρισης όλων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις.
 • Την κατάρτιση Στρατηγικού μακρόπνοου σχεδιασμού και Ετήσιου Προγράμματος δράσης και Τεχνικού Προγράμματος.
 • Την δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών-εξυπηρέτησης του δήμου για τους πολίτες.
 • Την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
 • Την Διοίκηση – Εποπτεία – Συντονισμό του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Θέματα διαφάνειας, στρατηγικής και προμήθειας και μελετών ΤΠΕ και διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ.
 • Την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα των μελετών, επίβλεψης έργων, εκτέλεσης έργων, κτιριακών, υπαίθριων χώρων, ηλεκτροφωτισμού, υποδομών οδοποιίας, κ.λπ.
 • Τον εξηλεκτρισμό, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος τόσο του κ. Δημάρχου όσο και του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Φραγκονικολόπουλου.
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού και συγκεκριμένα:

 • Στη λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 • Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Στην μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Στην υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 • Στη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.
 • Στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη Δημοτική Ενότητα.
54358246_10217834938772345_5160107961502138368_o

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

 

       ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό θεμάτων που αφορούν στον αθλητισμό.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αιγιαλείας.
 • Την εποπτεία και τον συντονισμό θεμάτων Πολιτισμού και ανάπτυξης πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων.
received_3260074750958885

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ του ΘΩΜΑ

          

 

          ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Την εποπτεία του γραφείου αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και τη διαχείριση βοσκοτόπων και κτηνοτροφίας.
 • Την έρευνα και μελέτη θεμάτων γεωργικής ανάπτυξης.
 • Τη συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ για θέματα αγροτικής οδοποιίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                  Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας και συγκεκριμένα:                                                                                                                                                                                                                                  
 • Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Στη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Στην υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 • Στη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.
 • Στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη Δημοτική Ενότητα.
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 
 
 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ «ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ (Τμήμα Εσόδων)»

ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

         

 

         ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Την ευθύνη και εποπτεία της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας.
 • Την εποπτεία και ευθύνη: των Προσόδων, Τ.Α.Π. και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, της Ταμειακής Βεβαίωσης των εσόδων, των Εισπράξεων, των Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, του Ελέγχου του Προϋπολογισμού Εσόδων, τη Λειτουργία του Ταμείου.
 • Την ευθύνη της είσπραξης των εσόδων του Δήμου Αιγιαλείας.
 • Την συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, που έχουν συνταχθεί  από την αρμόδια Υπηρεσία.
 • Τον έλεγχο της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου Αιγιαλείας καθώς και των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
 • Την προέγκριση και έκδοση αδειών ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων-επιχειρήσεων άσκησης λοιπών δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιβολή και εφαρμογή κυρώσεων για παραβάσεις, για την έκδοση αδειών λειτουργίας και παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων, την έκδοση αδειών θεάτρων-κινηματογράφων, διαδικτύου κ.λπ. αδειών καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 • Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ «ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»

ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ του ΘΕΟΦΑΝΗ

 

 

         

 

          ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Την ευθύνη εθιμοτυπίας, επικοινωνίας, τελετών και εκδηλώσεων του Δήμου.

*Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι έχουν την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, καθώς και του απασχολούμενου προσωπικού σε αυτές, που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους.

**Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο κ. Δήμαρχος.

***Τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  του Νικολάου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού o Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  του Γεωργίου .

Skip to content