Δήμος Αιγιαλείας

Το έργο CLLD/LEADER «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ

2014 – 2020»

 

Ήπιες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση, παρακολούθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της λιμνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (Natura 2000/ GR 2320006)

Ο Δήμος Αιγιαλείας χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014–2020», Προτεραιότητα 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]),  του Τοπικού Προγράμματος  CLLD/LEADER ΑΧΑΪΑΣ για την πράξη με τίτλο: «Ήπιες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση, παρακολούθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της λιμνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (Natura 2000/ GR 2320006) και κωδικό MIS 5074969.

Η πρόταση αυτή εντάχθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 398/CL/ΕΤΘΑ/19-3-2021 απόφαση του Ενδιάμεσου Φορέα ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020» (ΑΔΑ 933146ΜΟΒ2-5ΜΔ) με το ποσό των  152.201,20 ευρώ, ενώ το τελικό κόστος της πράξης ανήλθε σε 135.488,60 €.

Για πρώτη φορά η Αλυκή Αιγίου μέσω του ανωτέρω έργου απέκτησε υπερσύγχρονο εξοπλισμό για την παρακολούθηση των υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων (αυτόματο τηλεμετρικό και μετεωρολογικό σταθμό παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων εντός της λιμνοθάλασσας), ασύρματη κάμερα παρακολούθησης (webcam), τηλεσκόπια και κιάλια.

Επιπλέον, τοποθετήθηκε ξύλινος αστικός εξοπλισμός, υπέργειο παρατηρητήριο και ενημερωτικές πινακίδες, ενώ εκδόθηκαν τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο και οδηγός πεδίου.

Στόχος είναι η Αλυκή Αιγίου να γίνει πυλώνας ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού. Λόγω της οικολογικής της αξίας και της γεωγραφικής της θέσης να αποτελέσει πεδίο επιστημονικής έρευνας για τη διαχείριση των παράκτιων λιμνοθαλασσών της ΕΕ, καθώς και σημαντικό πεδίο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για παιδιά και ενήλικες μέσω της άμεσης έκθεσης των ομάδων-στόχων σε βιωματική μάθηση.

Skip to content